سهامداران

سهامداران هتل پارسيان استقلال:

تعداد سهام درصد سهام
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی 48.998 48.998
شرکت هتل های بین المللی پارسیان 51.000 51
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 1 0.001
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان 1 0.001
100.000 100