رستوران عربي الحيات


رستوران الحيات داراي ظرفيت 70 نفر مي باشد که به دليل استفاده از آشپزهاي مجرب و فضاي بسيار جذاب رضايت خاطر همه آناني را که به دنبال يک رستوران ناب غذاهاي عربي هستند را برآورده مي کند .