سالن نوفل لوشاتو


سالن نوفل لوشاتو با ظرفيت 140 نفر و با محيطي خاص و دلنشين محل مناسبي جهت برگزاري جشن هاي کوچک، برگزاري جلسات و سمينار مي باشد .