تناسب اندام :

کلوپ ورزشي هتل پارسيان استقلال محلي مناسب براي يک شروع خوب تا رسيدن به فرم اندام دلخواه
ساعات کار:
خانم ها: روزهاي زوج ساعت 9 الي 21
آقايان: روزهاي فرد ساعت 9 الي 21، جمعه ها: 9 صبح الي 21
قيمت استفاده از تمام امکانات کلوپ ورزشي براي ميهمانان مقيم : 300000 ريال
قيمت استفاده از تمام امکانات کلوپ ورزشي براي ميهمانان غير مقيم : 900000 ريال