اعضا هيئت مديره هتل پارسيان استقلال:


محمد رضا پرهیزکارازبری مديرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
محمد دنیایی
رئیس هیئت مدیره
سید پوریا صدقی قاسمی
عضو هیئت مدیره
بهزاد فزونی واجارگاه
عضو هیئت مدیره
جواد جمالی
عضو هیئت مدیره