ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها
 برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقي 50،000،000 ريال -- دلار 55،000،000 ريال -- دلار 79,000,000 ريال -- دلار 221,000,000 ريال -- دلار 15,000,000 ريال -- دلار