ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها


برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقي 22،000،000 ريال -- دلار 24،000،000 ريال -- دلار 38،000،000 ريال -- دلار 80،000،000 ريال -- دلار 6،000،000 ريال -- دلار