ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها


برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقي 26،000،000 ريال -- دلار 28،500،000 ريال -- دلار 48,000,000 ريال -- دلار 110,000,000 ريال -- دلار 8,000,000 ريال -- دلار