ليست قيمت اتاق ها و سوئيت ها
 برج اتاق يک تخته اتاق دو تخته سوئيت نرمال سوئيت رويال تخت اضافه
غربي خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار خارج از سرویس ريال -- دلار
شرقی اتاقهای اقتصادی 52،000،000 ريال -- دلار 57،000،000 ريال -- دلار 82,000,000 ريال -- دلار 230,000,000 ريال -- دلار 16,500,000 ريال -- دلار
شرقی اتاقهای نرمال 57،000،000 ريال -- دلار 62،000،000 ريال -- دلار 82,000,000 ريال -- دلار 230,000,000 ريال -- دلار 16,500,000 ريال -- دلار
شرقی اتاقهای دلوکس 62،000،000 ريال -- دلار 67،000،000 ريال -- دلار 82,000,000 ريال -- دلار 230,000,000 ريال -- دلار 16,500,000 ريال -- دلار