مزایده غرف هتل
مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 10 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت دوم و مذاکره احتمالی غرفه شماره 34 با کاربری آرایشگاه مردانه مزایده نوبت اول غرفه شماره 27 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت اول غرفه شماره 20 و 21 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت اول غرفه شماره 29 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری
١٠:٥١ - سه شنبه ٢٩ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مناقصه ایاب ذهاب -فضای سبز
سرویس ایاب و ذهاب - فضای سبز
١٥:٣٦ - چهارشنبه ٢٣ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت اول غرف 10 و 34
مزایده نوبت اول غرفه شماره 10 با کاربری آزاد ترجیحاً امور اداری و تجاری مزایده نوبت اول غرفه شماره 34 با کاربری آرایشگاه مردانه
١٣:٥٦ - سه شنبه ١٥ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
انتخاب پیمانکار فضای سبز
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نوبت دوم مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب پیمانکار فضای سبز
١٦:٣٠ - شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و اجاره غرف 5 و 26
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مذاکره اجاره غرفه شماره 5 واقع در طبقه زیرین مرکز تجاری با کاربری اداری مذاکره اجاره غرفه شماره 26 واقع در طبقه همکف مرکز تجاری با کاربری آزاد " واجد شرایط هتل "
١٧:١٢ - چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 3-19 و 23
٠٩:٠٩ - دوشنبه ٢٠ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
مزایده عمومی نوبت دوم اجاره غرف شماره 5-26 و 28
٠٨:٥٧ - دوشنبه ٢٠ تير ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده و مناقصه
مزایده عمومی نوبت اول اجاره تابلو تبلیغات محیطی (بیلبورد تبلیغاتی)
١١:٥٥ - دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
مزایده غرف
مزایده عمومی نوبت اول اجاره غرف شماره 3-19 و 23
١١:١٠ - دوشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠
آگهی مزایده و مناقصه عمومی
تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مزایده عمومی نوبت دوم انجام عملیات جمع آوری و حمل زباله ها و پسماند های تر و خشک
١٠:٥٣ - پنج شنبه ٥ خرداد ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>