سالن ياس 2


سالن هاي ياس 2 با ظرفيت کلي 150 نفر فضايي زيبا و آرام براي برگزاري مراسم عروسي مي باشد، همچنين اين سالن با ظرفيت هاي به ترتيب 200 و 150 نفر فضاي برگزاري سمينار و جلسات مختلف را فراهم آورده است .